Kontakt oss
Man - Fre: 08.00 - 16.00  (+47 23 38 00 00)

Hjelpemidler til privatpersoner

Tilgjengelighet for alle

Tilgjengelighet i boligen er en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et velfungerende og verdig liv. Man bør ha mulighet for å kunne bevege seg i hele boligen uansett funksjonsevne. Rullestol, rullator, stokk eller andre hjelpemidler behøver ikke å begrense adkomsten dersom boligen er godt tilrettelagt.

En bolig bør tilrettelegges slik at man har de beste forutsetninger til å bli så selvhjulpen som mulig. Dette gir bedre muligheter til å klare deg selv i eget hjem og kan forbedre den generelle livskvaliteten.

Helt konkret kan dette bety at dersom du får tilpasset dit hjem til dine behov vil mange forhold i det daglige liv bli enklere. På kjøkkenet kan du selv stå for matlagingen dersom du kan stille inn kjøkkenbenk og skap i en høyde som passer for deg. Du kan også klare deg selv baderommet med de riktige produktene tilpasset dine behov.

Overordnet kan du generelt sett føle deg tryggere og mer selvstendig i ditt eget hjem dersom boligen er tilrettelagt for deg.

Du skal kunne ha det hyggelig rundt deg, også når du har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen

Hvorfor skal et baderom se gammeldags eller institusjonspreget ut, bare fordi du har behov for litt hjelpemidler i hverdagen?

Vi i Funksjonsutstyr tilbyr produkter med god design som passer på det moderne baderommet. Flere av våre produkter tilbys i ulike farger, og kan dermed være med å sette et personlig preg på ditt baderom. Ulike fargekombinasjoner kan også gi kontraster til de som er svaksynte.

Vi hjelper deg gjerne

Planlegging av tilrettelagte boliger krever den rette kunnskapen. Funksjonsutstyr utreder baderom og kjøkken som tilrettelegges for personer med bevegelseshemninger.

Vi har lang erfaring med tilpasset utstyr og tilrettelegging av bygningsmessige arbeider, samt verdifull produktkunnskap som er til stor hjelp ved universell utforming av boliger til bevegelseshemmede.

For å sikre den beste kvaliteten utfører vi befaringer med ergoterapeuter og brukere. Sammen finner vi det riktige utstyret og ser på løsninger til romutførelse, utvidelse av døråpninger og senkning av terskler. Ut fra dette kan vi levere en optimal løsning tilpasset brukers behov.

Skal du planlegge et nytt kjøkken eller baderom?

Pressalit har utarbeidet innredningsguide og sjekklister som kan være til hjelp i planleggingsfasen. Disse tar for seg en rekke spørsmål omkring brukeren og arbeidsforhold for eventuelt pleiepersonale, samt at de gir veiledning og forslag til bruk av romarealet.

Hvordan få tak i hjelpemidler?

Om du har behov for et eller flere hjelpemidler, finnes det ulike måter å få tak i dette. Det mest vanlige er å søke om å få dette innvilget fra NAVHjelpemiddelsentral, men man kan også søke lån eller tilskudd i husbanken.Husbankens ordninger er basert på individuell vurdering og økonomisk behovsprøving, mens folketrygdens ordninger er rettighetsbasert for personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ikke får innvilget hjelpemidler eller noen form for økonomisk støtte kan du eventuelt vurdere å kjøpe hjelpemidler selv som privatperson. Ta kontakt med oss så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

NAV Hjelpemiddelsentral

For å kunne søke om et hjelpemiddel må man ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne. Dersom du ønsker å søke om et hjelpemiddel er det anbefalt å kontakte helsetjenesten i kommunen du bor i. De har god erfaring med å utrede behov og er behjelpelige med søknadsprosessen.

Du kan lese mer om hvordan søke hjelpemidler her.

Husbanken

Man kan også søke Husbanken om lån eller tilskudd. Har du for eksempel behov for å bygge om boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.

Du finner mer informasjon om dette på Husbankens nettsider.

Veileder for boligtilpassing

NAV og Husbanken har i samarbeid utarbeidet en brosjyre ment som en veileder for boligtilpassing. Målgruppen for denne er personer med nedsatt forflytningsevne, pårørende, ansatte i kommunen og andre som skal bidra til å gjøre eksisterende bolig tilgjengelig, tilrettelagt og funksjonell.

Brosjyren finner du her.

Jobber du som saksbehandler i kommunen?

Da har Husbanken utviklet en veileder for tilskudd til tilpasning. Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre og formidle god bruk av tilskuddet.

Veilederen finner du her.